شهردار منطقه ۲پایتخت گفت: به منظور افزایش سرانه‌های خدماتی محلات، دو جایگاه سوخت در محله بهرود و سازمان آب احداث و آماده بهره برداری شد.