ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده ناحیه ۳ منطقه ۱۹ تهران با اقدام بموقع عوامل شهرداری این منطقه تخریب و از ۷ ملک غیرقانونی رفع خلاف شد.