عملیات تکمیل مسجد امام زمان (عج) در ناحیه دو منطقه 19 تهران بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.