افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی توسط بشر به‌ ویژه پس از انقلاب صنعتی، باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و در نهایت تغییرات آب و هوایی شده و مقابله با این ‌پدیده اکنون یکی از مهمترین دغدغه‌ها در سطح جهان ...