مدير كل محيط زيست و توسعه پايدار شهردارى تهران با اشاره به مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران و پایش میدانی پرنده نگرها از شناسايي و ثبت بيش از ٢١٠ گونه پرنده در شهر تهران خبر داد.