شهروندان قلب پایتخت به منظور مشارکت در امور شهری با حمایت مدیریت شهری، پیاده راه های خانه خود را به آسفالت رنگی مزین کردند.