میزان خسارتی که در تصادفات رانندگی به رانندگان خانم اعطا شده کمتر از آن مبلغ خسارت هایی هست که به رانندگان آقا داده شده است.