همزمان با حضور وزیر بهداشت، ۶۶ پروژه بهداشتی و درمانی استان کرمانشاه در قالب نهمین آیین پویش "ره سلامت" در سالگرد زلزله بزرگ آبان ۱۳۹۶ کرمانشاه افتتاح شد.