رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نقاط و مراکز امن پایتخت برای تخلیه اضطراری در هنگام زلزله را اعلام کرد.