گنجشک‌ها موجودات باهوشی هستند و برای گریز از دست دشمنان خود به شهرها و دامن انسان‌ها پناه آورده‌اند چون می‌دانند که عقاب‌ها در شهرها زندگی نمی‌کنند از سوی دیگر گنجشک هر منطقه با لهجه همان منطقه آواز ...