هلال احمر و وزارت بهداشت به عنوان کمیته‌های عضو ستاد اربعین، گزارش های فنی و کارشناسی‌مان را به ستاد مرکزی تقدیم می‌کنیم و تصمیم‌گیری نهایی مراسم با ستاد مرکزی است.