داوطلبان اگر رشته‌های شهر‌های دیگر را انتخاب می‌کنند در نظر بگیرند که شرایط روحی و اقتصادی دارند که دور از شهر خود زندگی کنند و چه میزان ا به خانواده خود وابسته هستند؟