معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران از اجرای رویداد ملی صنایع روستا دوست همزمان با سراسر کشور در استان تهران خبر داد.