جمعیت تحت پوشش این برنامه بیش از 28 میلیون نفر و مبنای جمعیتی جهت پرداخت سرانه معادل جمعیت یک بار خدمت حدود 26 میلیون نفر است.