جامعه ای تاب آور به حساب می آید که آموزش های لازم به گروههای هدف جامعه ارائه شده باشد تا بتوانیم در برابر بحران ها بدون استرس به مقابله بپردازیم.