مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی در حکمی، سیداحمدرضا صدر را به سمت سرپرست روابط عمومی معاونت صدا منصوب کرد.