برای برخورد با این قبیل افراد بهتر است اول قوانین سفت و سختی را نسبت به رفتارهای آن‌ها داشته باشیم