برخی توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از ویروس کرونا در مجتمع‌های مسکونی در این مطلب اشاره شده است.