تعداد شرکت‌های تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی در ۶ ماه گذشته نسبت به سال ۹،۷ رشد ۶۰ درصدی داشته است.