تنفس بیمار را با بالا بردن چانه و متمایل کردن سر بیمار به سمت عقب و نگاه کردن و حس کردن تنفس از طریق گونه های خود را بررسی کنید.