معاون صدای رسانه ملی گفت : در یکی از نظرسنجی ها ۱۹ درصد مخاطب برای رادیو فصلی دیده شد که در بازه زمانی کوتاه خوب بوده است.