پلیس راه به واسطه دوربین های ثبت تخلف، تیم های گشتی، سامانه سپهتن و بازرسان نامحسوس تخلفات جاده ای را رصد می‌کند.