مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از مردم خواست تا با کاهش مواد دورریز پسماند کم تری تولید کنند.