اختلاف در محیط کار از طرفی می‌تواند باعث رشد افراد و بهتر شدن ارتباط بین آن‌ها شود و از این لحاظ می‌تواند مفید باشد.