مشاور عالی وزیر بهداشت با نگارش نامه ای خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی، نکات مهمی را درباره شرایط این روزها و مقابله با ویروس کرونا بیان کرده است.