طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی با رویداد دیگری تحت عنوان قصه آپارتمان ما در محله دولتخواه جنوبی اجرا شد.