ثبت نام دوره های آموزش مجازی مدیریت بحران در منطقه 19 تهران با هدف آماده سازی شهروندان برای مقابله با حوادث و مخاطرات طبیعی آغاز شد.