پزشکان و متخصصین توصیه می‌کنند که در این ایام، استراحت و تغذیه مناسب حرف اصلی را می‌زند.