ضد عفونی و گندزدایی محورهای شهری منطقه سه با دستگاه طراحی شده به نام "مه پاش" در حال اجرا است.