مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند تاکید کرد که شهروندان به هیچ عنوان دستکش و ماسک های خود را در سطح معابر رها نکنند.