استاد بیماری‌های ریوی با بیان اینکه تنگی نفس ناشی از کرونا با تنگی نفس اضطرابی متفاوت است، گفت:‌ تنگی نفس اضطرابی در مواقع در گیری فکر ی زیاد، حتی بدون فعالیت بدنی فرد به وجود می‌آید.