۲۷۰ میلیارد تومان از حساب شهرداری منطقه یک تهران با تلاش، دقت و درخواست اعاده دادرسی اداره حقوقی، حفظ و از برداشت آن جلوگیری شد.