مهدی رضایی از جاده کرج/ یک کارخانه  واقع در کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج ، شبانه دود  آلوده کننده ای تولید می کند که بسیار بدبو و آلوده کننده است، از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری درخواست ...