طرح اندیشه تمدن ساز با محوریت دفتر نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی با ۲۱ گروه آغاز شد .