دبیر کمیته علمی کشوری کووید19، درباره راهکارهای کنترل کرونا، گفت: نباید فراموش کرد که همچنان بهترین، مهمترین و موثرترین اقدام در برابر این ویروس، واکسیناسیون است.