مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح گفت: برنامه ریزی ما این است که تا آخر سال فاز پایلوت طرح را تمام و سال ۱۴۰۰ به صورت سراسری اجرا کنیم.