مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، گفت: ضرورت دارد در چند بعد اقدامات برای پیشگیری از اعمال مجرمانه اراذل و اوباش در نظر گرفته شود.