قانونگذار در برخی موارد به مرد اجازه داده است که با وجود همسر اول دوباره ازدواج کند، اما برای اینکار باید مراحل قانونی مربوط طی شود.