پس از 30 سال انتظار شهردار منطقه 19 تهران از تعریض خیابان سبلان با رفع ملک معارض واقع در این خیابان پس از نزدیک به 30 سال انتظار اهالی خبر داد.