براساس طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، بانک‌ها باید وام‌‌هایی با بهره پایین و سود 4 درصدی در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار دهند.