این طرح به مدت شش ماه به صورت پایلوت انجام می‌شود و آیین‌نامه اولیه نیز برای آن‌ها نوشته شده است.