خواستگاری رفتن همراه خانواده یکی از رسوم نیک در بین ایرانیان است که اهمیت خانواده و نقش آنان را در ازدواج نشان می‌دهد.