چند جلسه دیگر طراحان اپلیکیشن با همکاران میدانی و میادین ما باید برگزار کنند که با اطمینان خاطرکار نهایی شود و انشاالله بنا داریم که تا پیش از شهریورماه این کار عملیاتی شود.