88 درصد مراجعه‌کنندگان به این مراکز را خانواده‌هایی تشکیل می‌دهند که از درآمد متوسطی برخوردار هستند.