دور جديد عضويت در خانه سرباز صلح ايران براي علاقمندان و داوطلبين عضويت در اين مجموعه آغاز شد.