خانواده همچنان تمایل دارد این خانه برای ماندگاری خاطرات و شناساندن فعالیت‌های پدر به نسل‌های آینده به یک خانه‌موزه درخور تبدیل شود.