برنامه‌های گوناگون مانند آماده سازی فضای باز برای عزاداری‌ها، نذر آب، طرح خادمان حسینی، برنامه کتابخوانی و معرفی کتاب برای اجرا در سراسر کشور در نظر گرفته شده است.