تسهیلاتی را برای خرید دوچرخه برای کارمندان شهرداری در نظر گرفته است، چشم انداز ما این است که تا پایان امسال ۵۰ هزار دوچرخه سوار را به شهر تهران اضافه کنیم.