‍ ٥٠٠ ميليارد تومان از حق شهر در ١٠٠ روز گذشته توسط شهرداری منطقه یک تهران پس از آزادسازی از دست متصرفان به بیت المال برگردانده شد.