معاون سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از معافیت خانه‌های کودک، خانه‌های فرهنگ و کتابخانه‌های مشارکتی از پرداخت حق امتیاز ماه اسفند خبر داد.